پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی مهدی الوانی

پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی مهدی الوانی پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی مهدی الوانی

دسته : مدیریت

فرمت فایل : powerpoint

حجم فایل : 592 KB

تعداد صفحات : 244

بازدیدها : 747

برچسبها : تصمیم گیری تعیین خط مشی خط مشی دولتی

مبلغ : 28900 تومان

خرید این فایل

دانلود پروژه رشته مدیریت پاورپوینت خلاصه کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی

پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی

هدف کلی این کتاب - آگاهی از فرایندهای مختلف خط مشی گذاری عمومی، آشنایی با مسائل و مشکلات مرتبط با وضع و اجرای خط مشی گذاری و شناخت تنگناها و موارد ارزشی خط مشی گذاری عمومی می باشد.

فصل اول: مفاهیم و ویژگیهای خط مشی

تعریف خط مشی های عمومی

اصول و موازینی هستند که به وسیله مراجع ذیربط وضع شده و به عنوان الگو و راهنما، اقدامات و فعالیت های جامعه را رهبری می کنند.

نقش های اصلی خط مشی عمومی

راهنمای عمل است.

هماهنگ کننده است.

ارزیابی کننده و کنترل کننده است.

ابهام زدا است.

تامین کننده و تضمین کننده منافع عامه است.

فصل دوم: فرایند عقلائی خط مشی گذاری عمومی

هدف کلی این فصل؛ - آشنایی با فرایند عقلائی خط مشی گذاری عمومی با هدف به دست آمدن بهترین ها از میان گزینه های ممکن، - آشنایی با نقش مدلها در تصمیم گیری و - شناخت نکات عمده در طراحی نظام خط مشی گذاری به عنوان مقدمه ای بر فرایند عقلائی خط مشی گذاری می باشد.

فرایند عقلائی خط مشی گذاری عمومی

بدین معنی است که خط مشی گذاران با ترازوی عقل و منطق گزینه های مختلف را سنجیده و بهترین گزینه ممکن را انتخاب می نمایند.

فصل سوم: فرایند عقلائی تعدیل شده در خط مشی گذاری عمومی

هدفهای کلی این فصل؛ - آگاهی از نارسایی فرآیند عقلائی خط مشی گذاری - آشنایی با شیوه تغییرات جزئی و تدریجی - آشنایی با مدلهای رضایت بخش و مدل اکتشافی ابداعی می باشد.

فرایند عقلائی تعدیل شده خط مشی گذاری عمومی

از آن جا که جمع آوری کلیه اطلاعات در مورد مسائل مورد نظر امکان پذیر نمی باشد،مدل های عقلائی تعدیل شده ارائه شد که در آن عقلانیت محدود، جایگزین عقلانیت جامع گردید.

ویدئوی معرفی فصول پاورپوینت

فصل اول: مفاهیم و ویژگیهای خط مشی

تعاریف، مفاهیم و ویژگیهای خط مشی عمومی

تعریف خط مشی های عمومی

نقش های اصلی خط مشی عمومی

ویژگیهای خط مشی های عمومی

انواع خط مشی های عمومی بر مبنای تقسیم بندی اول

خط مشی های تقنینی

خط مشی های اجرائی

خط مشی های قضائی

انواع خط مشی های عمومی بر مبنای تقسیم بندی دوم

خط مشی ها یا سیاست های تشریعی

خط مشی ها یا سیاست های تحلیلی

خط مشی ها یا سیاست های تدبیری و اجرائی

انواع خط مشی های عمومی بر مبنای تقسیم بندی سوم

خط مشی ها ی سیاسی و تقنینی

خط مشی های اداری و اجرائی

انواع خط مشی های عمومی بر مبنای تقسیم بندی چهارم

خط مشی ها ی عمومی عادی

خط مشی های عمومی تاکتیکی

خط مشی های عمومی اساسی

انواع خط مشی های عمومی بر مبنای تقسیم بندی پنجم

خط مشی ها ی عمومی سیاسی

خط مشی های عمومی انظباطی و بازدارنده

خط مشی های عمومی توزیعی

خط مشی های عمومی توزیع مجدد

انواع خط مشی های عمومی بر مبنای تقسیم بندی ششم

خط مشی ها ی فراگیر

خط مشی های هادی

خط مشی های عمومی

انواع خط مشی های عمومی بر مبنای تقسیم بندی هفتم

خط مشی ها ی تصریحی

خط مشی های تلویحی

فصل دوم : فرایند عقلائی خط مشی گذاری عمومی

فرایند عقلائی خط مشی گذاری عمومی

گام های فرایند عقلائی

تعریف مدل

محدودیت مدل

انواع مدلها

مدل های کلامی

مدل های ترسیمی

مدل های تجسمی

مدل های ریاضی

تقسیم بندی مدل ها از نظر عملکرد

مدل های تشریحی

مدل های پیش بینی

مدل های تجویزی

تقسیم بندی مدل ها از نظرزمان

مدل های ایستا

مدل های پویا

مدل مناسب برای خط مشی گذار

مدل نقطه سر به سر

انواع تصمیمات از نظر اطمینان به نتایج حاصل از شقوق

تصمیم گیری تحت شرایط اطمینان کامل

تصمیم گیری در شرایط ریسک یا مخاطره

تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان

شیوه های تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان

شیوه انتخاب حداکثر حداکثرها

شیوه انتخاب حداکثر حداقل ها

شیوه انتخاب با فرض احتمال یکسان

درخت اخذ تصمیم

مدل تصمیم گیری مقطعی

مراحل طراحی نظام خط مشی گذاری عمومی

فصل سوم: فرایند عقلائی تعدیل شده در خط مشی گذاری عمومی

مدل های فرایند عقلائی تعدیل شده خط مشی گذاری عمومی

شیوه تغییرات جزئی و تدریجی

مزایای شیوه تغییرات جزئی و تدریجی

انتقادات وارده به مدل تغییرات جزئی و تدریجی

مقایسه ارکان اصلی دو شیوه عقلائی و تغییرات جزئی

مدل رضایت بخش

مزایای مدل رضایتبخش

مدل اکتشافی - ابداعی

فصل چهارم : فرایند مبتنی برقدرت در خط مشی گذاری عمومی

فرایند مبتنی بر قدرت در خط مشی گذاری عمومی

تعریف قدرت

نقش قدرت در فرایند خط مشی گذاری

منابع قدرت براساس نظریه اول

منابع قدرت براساس نظریه دوم

منابع قدرت براساس نظریه سوم

شیوه ماوراء عقلائی تصمیم گیری

نظریه نخبگان قدرتمند یا طبقات با نفوذ

نظریه نخبگان قدرتمند یا طبقات با نفوذ

نظریه جامعه مرکب

مدل گروهی طبقات

گروههای ذینفوذ و خط مشی گذاری

تعریف گروههای ذی نفوذ

انواع گروههای ذی نفوذ طبقه بندی اول

گروه های محض

گروه های نسبی

انواع گروههای ذی نفوذ طبقه بندی دوم

گروه های خصوصی

گروه های عمومی

انواع گروههای ذی نفوذ طبقه بندی سوم

گروه های داخلی

گروه های خارجی

انواع گروههای ذی نفوذ طبقه بندی چهارم

گروه های عوام

گروه های خواص

چگونگی اعمال نفوذ گروه های ذی نفوذ

چگونگی اعمال نفوذ گروه های ذی نفوذ از طریق اقدامات باز

چگونگی اعمال نفوذ گروه های ذی نفوذاز طریق اقدامات پوشیده

چگونگی اعمال نفوذ گروه های ذی نفوذ از طریق اخبار جهت گیری شده

چگونگی اعمال نفوذ گروه های ذی نفوذ از طریق روش های خشونت آمیز

فصل پنجم : فرایند سازمانی خط مشی گذاری عمومی

فرایند سازمانی خط مشی گذاری عمومی

مدل سازمانی خط مشی گذاری عمومی(مدل گردونه ای)

تبیین مدل گردونه ای خط مشی گذاری

مدل جدید سازمانی خط مشی گذاری عمومی

انواع خط مشی ها در مدل جدید سازمانی خط مشی گذاری عمومی

خط مشی های توزیعی

خط مشی های قانونی - سیاسی

خط مشی های بازدارنده و انضباطی

خط مشی های توزیع مجدد

انواع بوروکراسی ونحوه تاثیرآن ها در خط مشی گذاری عمومی

بوروکراسی های به وجود آمده توسط قدرت حاکم

بورکراسی های تحت سیطره قدرت نظامی

بورکراسی های قانونی تخصصی

بورکراسی های نمایندگی

بورکراسی های حزبی

قانون اساسی و خط مشی گذاری عمومی

مراجع خط مشی گذار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ویژگی های فرایند سازمانی خط مشی گذاری عمومی

نقدی بر سیستم نمایندگی

فصل ششم: فرایند اقتضائی خط مشی گذاری عمومی

دیدگاه اقتضائی خط مشی گذاری

الگوی اقتضائی ومحیط های موثر بر فرایند خط مشی گذاری

محیط های موثر بر فرایند خط مشی گذاری

الگوی اقتضائی بخشی

مراجع 6 گانه در مدل اقماری خط مشی گذاری

مدل چند بعدی خط مشی گذاری

مدل بررسی تلفیقی

سطوح بررسی پدیده ها در مدل بررسی تلفیقی

مدل جریانها دریچه ها

آگاهی از مسائل عمومی در شیوه اقتضائی

فصل هفتم: دیدگاه های ارزشی در خط مشی گذاری عمومی

دیدگاههای ارزشی خط مشی گذاری عمومی

نقش توکل و مشورت در خط مشی گذاری

مشورت و تصمیم گیری

مراحل مشورت

انواع شورا از نظر اسلام

شورای مفوض

شورای غیر مفوض

روشهای تصمیم گیری گروهی

توکل

ارزش ها و تصمیم گیری

تعقل ابزاری یا کارکردی

تعقل ارزشی یا جوهری

فصل هشتم: مشکلات و تنگناهای خط مشی گذاری عمومی

مشکلات و تنگناهای خط مشی گذاری عمومی

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید