پروژه تطابق معماری سازمانی و مدل بلوغ توانایی cmmi

پروژه تطابق معماری سازمانی و مدل بلوغ توانایی cmmi پروژه تطابق معماری سازمانی و مدل بلوغ توانایی cmmi

دسته : سمینار کامپیوتر

فرمت فایل : word

حجم فایل : 1177 KB

تعداد صفحات : 140

بازدیدها : 1443

برچسبها : ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ CMMI بلوغ سازمان

مبلغ : 12500 تومان

خرید این فایل

دانلود پروژه گزارش سمینار کارشناسی ارشد تطابق معماری سازمانی و مدل بلوغ / توانایی cmmi

ﭼﮑﯿﺪه

اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر، گزارش سمینار کارشناسی ارشدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻣﺪل CMMI و ﺗﻌﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺎ معماری ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد.ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف، ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در ﻣﻌﺮﻓﯽ معماری و اﻫﻤﯿﺖ آن در سازمانها، ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﻣﺪﻟﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن و ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﮐﻠﯽ از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺪﻟﻬﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی و معماری در اﯾﻦ ﮔﺰارش آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎ رﺷﺪ سازمانها و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﻣﺮوزه، ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎ و روﻧﺪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ سازمانها، راه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ سازمانها ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻫﺪاف ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﯿﺘﻮان: ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﻧﺎم ﺑﺮد. در واﻗﻊ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ را ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻠ ﺪﻫﻨﺪه آن ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ را ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ. اﯾﺪه CMMs از ﻫﻤﯿﻦ اﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ. CMMs در واﻗﻊ ﺑﺮ اﺻﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در سازمان ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد و ﯾﮏ روال ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ را ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ.

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ SW-CMM در اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪﻟﻬﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺷﺪ. اﮐﺜﺮ ﻣﺪﻟﻬﺎی ﺧﺎﻧﻮاده CMM ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪ در ﺳﺎل 2003 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻊ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﮕﺮدﯾﺪه ﺑﻮد .

از آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده CMM اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ و اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو سازمان ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ دو ﻣﺪل ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺒﻮد، SEI 1، در داﻧﺸﮕﺎه Carnegie Mellon، در اواﺧﺮ ﺳﺎل 2000، اﯾﺪه ﻣﺪل CMMI را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد و ﺗﻐﯿﯿﺮ از SW-CMM در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ 2001 May ﺗﺎ 2002، ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .

CMMI ﯾﮏ ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻮده و ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﻮح ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻤﯽ ﻧﻤﻮد. در واﻗﻊ CMMI ، ﻣﺪﻟﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه از ﺻﻔﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺪم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻮازی و ﻫﻤﺮوﻧﺪ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﯾﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻧﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﺪل CMMI و ﻫﻢ معماری سازمانی و ﺗﻤﺮﮐﺰ اﯾﻨﺪو ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد روال سازمانی، ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺘﻌﺪدی را ﻣﯿﺘﻮان در ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎی اﯾﻦ ﻣﺪل و معماری سازمانی ﯾﺎﻓﺖ و از اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﯿﺘﻮان در رﻓﻊ ﮐﺎﺳﺘﯿﻬﺎ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻘﺎط ﻗﺪرت اﯾﻨﺪو اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ از ﻣﺘﻮن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه از ﮐﺘﺐ و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل 2003 ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ، ﻣﮕﺮ در ﺑﯿﻦ، ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺷﺨﺼﯽ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻮده و اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اوﻟﯿﻪ معماری سازمانی

سازمان، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از واﺣﺪﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻫﻢ درارﺗﺒﺎﻃﻨﺪ و اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﺎص در ﺣﯿﻄﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ و اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ ﺑﺼﻮرت ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

اﻣﺎ در سازمانهای ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮارد زﯾﺮﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ رﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف سازمان از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ:

-ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت

-ﺣﺠﻢ ﺳﺮﯾﻊ ورود ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار

-اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪام ﻣﯿﺰان رﻗﺎﺑﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮﺷﮑﻞ آن

-ذاﺋﻘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

-ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺮاوان در زﻣﺎﻧﻬﺎی ﮐﻢ

-ﻧﯿﺎز ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﻄﻤﺌﻦ

-ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﯿﺢ، دﻗﯿﻖ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺮای تصمیم گیری

اﯾﺪه ﺑﻠﻮغ معماری

معماری سازمانی، ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯿﺎﻧﯽ، ﺳﻌﯽ در ﺗﺮﻓﯿﻊ سازمان از معماری وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ معماری وﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮب دارد. اﻣﺎ واﻗﻌﺎ ﺑﺮای اﻫﺪاف ﺑﺮای معماری، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﻧﻤﯿﺘﻮان درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﻣﺸﮑﻞ در معماری سازمانی اﺳﺖ.

اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در معماری سازمانی ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﺎز اﺳﺖ، ﺗﻌﯿﯿﻦ معماری ﻫﺪف ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺮای وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻤﯿﺘﻮان واﻗﻌﺎ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺮ معماری ﻫﺪف، معماری ﻫﺪف ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ از آن ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻠﻮغ معماری، اﯾﺪه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ سازمان در ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﺪف ﻣﻄﻠﻮب ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﮑﺎﻣﻞ سازمان درﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺠﺎی آن ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد سازمانی، درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و درواﻗﻊ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻠﻮغ سازمانی ﻣﻄﺮح ﻣﯿﺸﻮد.

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺪﻟﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺪل CMMI ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺸﺪﻫﯽ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ سازمان، ﯾﮏ ﻣﺪل ﺑﻠﻮغ سازمانی را ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ دراﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﺎﻣﻞ آن در ﻓﺼﻞ 3 ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ. اﯾﻦ ﻣﺪل ﻧﯿﺰ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﺼﻮرت دﻗﯿﻖ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، اﻣﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل از ﺑﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی معماری سازمانی، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ را ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد درﻧﻈﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮد، ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی آن از ﭼﺎرﭼﻮﺑﻬﺎی معماری اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

فهرست مطالب

ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ

- ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اوﻟﯿﻪ معماری سازمانی

- اﯾﺪه ﺑﻠﻮغ معماری

- ﭼﺎرﭼﻮب

-ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ

- ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ

-ﺑﻬﺒﻮد روﻧﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺼﻮرت ﺟﺎﻣﻊ

-ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺪﻟﻬﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ

- ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﻣﺪل CMMI

- ﻋﻠﻞ ﭘﯿﺪاﯾﺶ

-دﯾﺪ ﮐﻠﯽ از CMMI

- ﻣﺰاﯾﺎ و ﺑﺮﺗﺮﯾﻬﺎی ﻣﺪل CMMI ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﻟﻬﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه

-ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪل ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی

-ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮآورده ﺷﺪن اﻫﺪاف ﺣﺮﻓﻪ ﺗﻮﺳﻂ CMMI

- اﻫﺪاف CMMI

-ﻓﺮﺳﻨﮓ ﺷﻤﺎرﻫﺎی CMMI

- ﻧﻮاﺣﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ

-ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺤﺘﻮای CMMI

- راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ

- اﻧﻮاع ﻧﻤﺎﯾﺶ در CMMI

- ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻧﻮع اراﺋﻪ "ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم" و "ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ"

- ﻣﺪل ﺷﻤﺎرﺷﯽ

- وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻣﻌﻤﻮل

- ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻌﺎدل

- راﻫﻨﻤﺎی ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از CMMI

- ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ CMMI

- دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف و روﺷﻬﺎی معماری از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻄﻮح CMM

- ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی و ﮐﺎر آﯾﻨﺪه

-ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

-ﮐﺎر آﯾﻨﺪه

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید